دستاوردها

Live Trader Contest

مکان دوره جایزه
2 مکان Apr 2019, week 4 $250
2 مکان Mar 2019, week 2 $250
6 مکان Mar 2019, week 1 $70
8 مکان Aug 2019, week 3 $60
8 مکان Jul 2019, week 3 $60
8 مکان Mar 2019, week 3 $60
8 مکان Feb 2019, week 4 $50
8 مکان Jan 2019, week 4 $50
8 مکان Jan 2019, week 3 $50
8 مکان Dec 2018, week 3 $50
9 مکان Aug 2020, week 4 $50
10 مکان Jan 2020, week 1 $40
10 مکان Aug 2019, week 2 $40
10 مکان Dec 2018, week 1 $30
11 مکان Sep 2020, week 2 $30
11 مکان Mar 2020, week 4 $30
11 مکان Jul 2019, week 2 $30
11 مکان Dec 2018, week 4 $20
12 مکان Jul 2020, week 2 $20
12 مکان Jun 2020, week 4 $20
12 مکان Jun 2020, week 3 $20
12 مکان Feb 2020, week 5 $20
12 مکان Feb 2020, week 2 $20
12 مکان Dec 2019, week 3 $20
13 مکان Feb 2020, week 1 $20
14 مکان Aug 2020, week 1 $20
14 مکان Apr 2020, week 3 $20
14 مکان Jan 2020, week 2 $20
15 مکان Jun 2019, week 1 $20
16 مکان Jan 2020, week 3 $10
16 مکان Nov 2019, week 3 $10
16 مکان Nov 2019, week 1 $10
16 مکان Sep 2019, week 2 $10
17 مکان Oct 2019, week 1 $10
18 مکان May 2020, week 1 $10
18 مکان Oct 2019, week 3 $10
20 مکان Aug 2020, week 3 $10
20 مکان Sep 2019, week 1 $10

Live CFD Trader Contest

مکان دوره جایزه
3 مکان Nov 2018, week 4 $100
4 مکان Dec 2018, week 5 $90
4 مکان Dec 2018, week 2 $90
7 مکان Jan 2019, week 1 $60
8 مکان Dec 2018, week 4 $50
9 مکان Jan 2019, week 4 $40

Live Binary Trader Contest

مکان دوره جایزه
1 مکان 11 Jul 2019 $50
1 مکان 03 Jul 2019 $50
1 مکان 28 Jun 2019 $50
1 مکان 06 Jun 2019 $50
1 مکان 01 May 2019 $50
1 مکان 26 Apr 2019 $50
1 مکان 04 Apr 2019 $50
1 مکان 13 Mar 2019 $50
1 مکان 04 Feb 2019 $50
1 مکان 18 Jan 2019 $50
1 مکان 15 Jan 2019 $50
1 مکان 28 Dec 2018 $50
1 مکان 21 Dec 2018 $50
1 مکان 17 Dec 2018 $50
2 مکان 19 Jul 2019 $40
2 مکان 17 Jul 2019 $40
2 مکان 15 Jul 2019 $40
2 مکان 25 Jun 2019 $40
2 مکان 07 Jun 2019 $40
2 مکان 04 Jun 2019 $40
2 مکان 03 Jun 2019 $40
2 مکان 09 May 2019 $40
2 مکان 02 May 2019 $40
2 مکان 29 Mar 2019 $40
2 مکان 24 Jan 2019 $40
2 مکان 21 Jan 2019 $40
2 مکان 03 Jan 2019 $40
3 مکان 23 May 2019 $30
3 مکان 07 May 2019 $30
3 مکان 30 Apr 2019 $30
3 مکان 15 Apr 2019 $30
3 مکان 11 Apr 2019 $30
3 مکان 11 Mar 2019 $30
3 مکان 31 Jan 2019 $30
3 مکان 08 Jan 2019 $30
4 مکان 08 Jul 2019 $20
4 مکان 02 Jul 2019 $20
4 مکان 01 Jul 2019 $20
4 مکان 17 Jun 2019 $20
4 مکان 10 Jun 2019 $20
4 مکان 31 May 2019 $20
4 مکان 24 May 2019 $20
4 مکان 29 Apr 2019 $20
4 مکان 09 Apr 2019 $20
4 مکان 03 Apr 2019 $20
4 مکان 15 Mar 2019 $20
4 مکان 09 Jan 2019 $20
4 مکان 19 Dec 2018 $20
5 مکان 18 Jun 2019 $10
5 مکان 22 May 2019 $10
5 مکان 20 May 2019 $10
5 مکان 10 Apr 2019 $10
5 مکان 28 Jan 2019 $10
6 مکان 27 Jun 2019 $10
6 مکان 11 Jun 2019 $10
6 مکان 12 Apr 2019 $10
7 مکان 30 May 2019 $10

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
13 مکان اگوست 2018 $500

مسابقه استراتژی

مکان دوره جایزه
4 مکان جولای 2019 $1000

مسابقه تاچ باینری

مکان دوره جایزه
61 مکان جولای 2017 $250

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان جولای 2017 $650
3 مکان دسامبر 2017 $400
3 مکان اکتبر 2018 $300
7 مکان ژوئن 2017 $100
8 مکان سپتامبر 2017 $100
10 مکان جولای 2017 $100

مسابقه تجارت اجتماعی

مکان دوره جایزه
12 مکان نوامبر 2017 $100

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان GRAND PRIX Tournament در دسامبر 2017 $1500

Community Predictions