دستاوردها

مسابقه استراتژی

مکان دوره جایزه
1 مکان نوامبر 2019 $5000
1 مکان دسامبر 2018 $5000
3 مکان اکتبر 2019 $2500
3 مکان اوریل 2019 $2500
5 مکان مارس 2020 $1000
9 مکان اکتبر 2017 $1000
10 مکان سپتامبر 2019 $500
12 مکان اگوست 2018 $800

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
5 مکان جولای 2018 $400
مکان دوره جایزه
46 مکان جولای 2018 $350

مسابقه تحلیل بنیادی

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در اگوست 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در جولای 2017 $125
2 مکان Daily Tournament در دسامبر 2017 $75
3 مکان Weekly Tournament در اکتبر 2017 $150
8 مکان GRAND PRIX Tournament در نوامبر 2017 $200