دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
2 مکان نوامبر 2016 $3500
4 مکان جولای 2016 $2000
5 مکان اوریل 2017 $1500
5 مکان ژوئن 2015 $1000
9 مکان ژوئن 2017 $1000
13 مکان اگوست 2015 $500
16 مکان نوامبر 2015 $500
16 مکان سپتامبر 2014 $100
18 مکان مه 2016 $500
20 مکان نوامبر 2014 $100
25 مکان جولای 2015 $200

مسابقه استراتژی

مکان دوره جایزه
1 مکان مه 2020 $5000
2 مکان اوریل 2017 $3500
3 مکان اکتبر 2020 $2500
4 مکان سپتامبر 2016 $2000
4 مکان اوریل 2020 $1000
5 مکان دسامبر 2014 $1000
7 مکان جولای 2020 $500
8 مکان فوریه 2019 $500
9 مکان مه 2017 $1000
11 مکان نوامبر 2016 $800
11 مکان فوریه 2016 $800
11 مکان نوامبر 2015 $800
15 مکان جولای 2015 $800

مسابقه مقاله

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
1 مکان سپتامبر 2017 $3000
5 مکان دسامبر 2014 $200
9 مکان مه 2017 $300
9 مکان سپتامبر 2016 $300
9 مکان اوریل 2016 $300
11 مکان ژوئن 2016 $300
13 مکان ژانویه 2018 $300
13 مکان اکتبر 2014 $100
15 مکان دسامبر 2015 $300

مسابقه گزینه سهام روزانه

مکان دوره جایزه
9 مکان ژوئن 2016 $300
10 مکان اوریل 2016 $300
10 مکان سپتامبر 2015 $300
11 مکان مه 2016 $300
11 مکان فوریه 2016 $300
مکان دوره جایزه
1 مکان جولای 2017 $5000
2 مکان اوریل 2016 $3000
7 مکان جولای 2018 $700
7 مکان اوریل 2015 $500
19 مکان ژانویه 2015 $350

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان جولای 2018 $650
1 مکان مه 2018 $650
1 مکان فوریه 2018 $650
1 مکان دسامبر 2017 $650
1 مکان اکتبر 2017 $650
1 مکان اکتبر 2017 $650
1 مکان سپتامبر 2017 $650
1 مکان مه 2017 $650
1 مکان مارس 2017 $650
1 مکان فوریه 2017 $650
1 مکان ژانویه 2017 $650
1 مکان نوامبر 2016 $650
1 مکان جولای 2016 $650
1 مکان ژوئن 2016 $650
1 مکان اوریل 2016 $650
1 مکان مارس 2016 $650
1 مکان مارس 2016 $650
1 مکان دسامبر 2015 $650
1 مکان دسامبر 2015 $650
1 مکان نوامبر 2015 $650
1 مکان نوامبر 2015 $650
1 مکان اکتبر 2015 $650
1 مکان اکتبر 2015 $650
1 مکان اکتبر 2015 $650
1 مکان اگوست 2015 $650
1 مکان ژوئن 2015 $500
1 مکان مه 2015 $500
1 مکان مه 2015 $500
1 مکان اوریل 2015 $500
1 مکان فوریه 2015 $500
2 مکان فوریه 2018 $550
2 مکان نوامبر 2017 $550
2 مکان اکتبر 2017 $550
2 مکان اوریل 2017 $550
2 مکان فوریه 2017 $550
2 مکان ژانویه 2016 $550
2 مکان نوامبر 2015 $550
2 مکان اگوست 2015 $550
2 مکان ژوئن 2015 $400
2 مکان مه 2015 $400
3 مکان سپتامبر 2017 $400
3 مکان جولای 2017 $400
3 مکان دسامبر 2016 $400
3 مکان نوامبر 2016 $400
3 مکان اکتبر 2016 $400
3 مکان مارس 2016 $400
3 مکان فوریه 2016 $400
3 مکان ژانویه 2016 $400
4 مکان فوریه 2017 $350
4 مکان فوریه 2016 $350
4 مکان ژانویه 2016 $350
5 مکان ژوئن 2018 $300
5 مکان مارس 2018 $300
5 مکان جولای 2017 $300
5 مکان اوریل 2017 $300
5 مکان دسامبر 2016 $300
5 مکان جولای 2016 $300
5 مکان ژوئن 2016 $300
5 مکان اگوست 2015 $300
5 مکان جولای 2015 $300
8 مکان اوریل 2017 $100
9 مکان سپتامبر 2017 $100
10 مکان نوامبر 2017 $100
10 مکان ژوئن 2017 $100
10 مکان اکتبر 2016 $100

مسابقه تجارت اجتماعی