دستاوردها

بانوی برتر دوکاسکپی

مکان دوره جایزه
4 مکان فوریه 2017 $700
4 مکان اکتبر 2016 $700
6 مکان مارس 2017 $500
6 مکان دسامبر 2016 $500
8 مکان مه 2017 $500
8 مکان ژانویه 2017 $500
9 مکان نوامبر 2016 $500
10 مکان اوریل 2017 $500