دستاوردها

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
4 مکان دسامبر 2017 $400
7 مکان فوریه 2018 $300
8 مکان نوامبر 2017 $300
8 مکان اکتبر 2017 $300
10 مکان ژانویه 2018 $300

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مکان دوره جایزه
15 مکان نوامبر 2017 $250

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
5 مکان دسامبر 2017 $300