دستاوردها

Live Trader Contest

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
5 مکان دسامبر 2016 $1500
14 مکان اکتبر 2016 $500
16 مکان اگوست 2018 $500
16 مکان اوریل 2018 $500
20 مکان ژانویه 2017 $500
27 مکان جولای 2018 $200

مسابقه استراتژی

مکان دوره جایزه
3 مکان اکتبر 2018 $2500
4 مکان نوامبر 2015 $2000
10 مکان فوریه 2020 $500
11 مکان مارس 2016 $800

مسابقه مقاله

مکان دوره جایزه
1 مکان مه 2015 $1500
2 مکان اوریل 2015 $900
8 مکان جولای 2015 $200
10 مکان مه 2016 $300
10 مکان اوریل 2016 $300

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
5 مکان اوریل 2018 $400
مکان دوره جایزه
4 مکان جولای 2015 $1000
18 مکان ژانویه 2016 $500
20 مکان جولای 2018 $500
30 مکان اکتبر 2016 $400
37 مکان اکتبر 2015 $350
38 مکان اوریل 2016 $350
48 مکان ژانویه 2015 $250

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
4 مکان جولای 2015 $250