دستاوردها

مکان دوره جایزه
25 مکان ژانویه 2016 $400

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در مه 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در اوریل 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در مارس 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در سپتامبر 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در جولای 2015 $125
2 مکان Weekly Tournament در سپتامبر 2016 $200
2 مکان Daily Tournament در نوامبر 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در فوریه 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در فوریه 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در ژانویه 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در نوامبر 2015 $75
2 مکان Daily Tournament در اگوست 2015 $75
4 مکان Weekly Tournament در ژوئن 2015 $100