دستاوردها

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
6 مکان مارس 2017 $1500
7 مکان نوامبر 2017 $1000
8 مکان سپتامبر 2016 $1000
8 مکان ژوئن 2016 $1000
8 مکان سپتامبر 2015 $1000
13 مکان مارس 2018 $500
13 مکان دسامبر 2017 $500
13 مکان مارس 2016 $500
21 مکان جولای 2016 $200
22 مکان اوریل 2016 $200

مسابقه استراتژی

مکان دوره جایزه
8 مکان اگوست 2018 $1000

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
2 مکان جولای 2015 $2000
2 مکان نوامبر 2014 $1000
7 مکان اکتبر 2015 $300
8 مکان فوریه 2018 $300

مسابقه گزینه سهام روزانه

مکان دوره جایزه
5 مکان ژانویه 2017 $1000
30 مکان اکتبر 2015 $400
38 مکان جولای 2016 $350
54 مکان ژانویه 2016 $250

ارائه دهندگان سیگنال "Grand Prix"

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان فوریه 2017 $650
1 مکان ژوئن 2016 $650
1 مکان اوریل 2016 $650
1 مکان فوریه 2016 $650
1 مکان ژوئن 2019 $500
1 مکان مارس 2019 $500
1 مکان فوریه 2019 $500
2 مکان اگوست 2018 $550
2 مکان مارس 2018 $550
2 مکان دسامبر 2017 $550
2 مکان جولای 2017 $550
2 مکان ژوئن 2017 $550
2 مکان مارس 2017 $550
2 مکان سپتامبر 2016 $550
2 مکان اگوست 2015 $550
3 مکان فوریه 2018 $400
3 مکان سپتامبر 2017 $400
3 مکان اوریل 2017 $400
3 مکان اکتبر 2016 $400
3 مکان جولای 2016 $400
3 مکان جولای 2016 $400
3 مکان ژانویه 2016 $400
4 مکان جولای 2018 $350
4 مکان نوامبر 2017 $350
4 مکان ژوئن 2016 $350
5 مکان اگوست 2018 $300
5 مکان سپتامبر 2017 $300
5 مکان مه 2019 $100
5 مکان فوریه 2019 $100
5 مکان دسامبر 2014 $100
6 مکان سپتامبر 2018 $100
6 مکان مه 2018 $100
6 مکان اکتبر 2017 $100
6 مکان سپتامبر 2016 $100
8 مکان فوریه 2018 $100
8 مکان اگوست 2017 $100
10 مکان اوریل 2018 $100

مسابقه تجارت اجتماعی

مکان دوره جایزه
4 مکان جولای 2015 $400
7 مکان ژوئن 2018 $200
8 مکان سپتامبر 2017 $200
12 مکان سپتامبر 2016 $100
13 مکان اوریل 2017 $100
15 مکان جولای 2018 $100
15 مکان اوریل 2016 $100

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Weekly Tournament در فوریه 2017 $500
1 مکان Weekly Tournament در فوریه 2015 $500
1 مکان Daily Tournament در نوامبر 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در اگوست 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در اگوست 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در فوریه 2017 $125
1 مکان Daily Tournament در ژوئن 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در اوریل 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در ژانویه 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در اگوست 2015 $125
1 مکان Daily Tournament در ژوئن 2015 $100
1 مکان Daily Tournament در مه 2015 $100
1 مکان Daily Tournament در مارس 2015 $100
1 مکان Daily Tournament در ژانویه 2015 $50
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2014 $50
1 مکان Daily Tournament در دسامبر 2014 $50
1 مکان Daily Tournament در نوامبر 2014 $50
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2014 $50
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2014 $50
2 مکان Weekly Tournament در مه 2017 $200
2 مکان Daily Tournament در نوامبر 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در جولای 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در مارس 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در مارس 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در مارس 2017 $75
2 مکان Daily Tournament در ژانویه 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در ژانویه 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در اکتبر 2015 $75
2 مکان Daily Tournament در اکتبر 2015 $75
2 مکان Daily Tournament در اگوست 2015 $75
2 مکان Daily Tournament در جولای 2015 $75
2 مکان Daily Tournament در جولای 2015 $75
2 مکان Daily Tournament در جولای 2015 $75
3 مکان GRAND PRIX Tournament در اوریل 2016 $700
3 مکان Weekly Tournament در ژوئن 2017 $150
4 مکان GRAND PRIX Tournament در مارس 2015 $500
6 مکان GRAND PRIX Tournament در اگوست 2016 $300
6 مکان GRAND PRIX Tournament در سپتامبر 2015 $300
6 مکان Weekly Tournament در دسامبر 2017 $100
6 مکان Weekly Tournament در نوامبر 2015 $100
6 مکان Weekly Tournament در فوریه 2015 $100