دستاوردها

مسابقه استراتژی

مکان دوره جایزه
8 مکان اکتبر 2014 $500
9 مکان مه 2014 $500
9 مکان اوریل 2013 $500
10 مکان اوریل 2014 $500

مسابقه گزینه باینری

مکان دوره جایزه
2 مکان جولای 2015 $3000

مسابقه تجزیه و تحلیل فنی

مکان دوره جایزه
6 مکان مه 2014 $100

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان ژوئن 2013 $350
1 مکان ژوئن 2013 $350
3 مکان جولای 2013 $250
5 مکان دسامبر 2015 $300

مسابقه تجارت اجتماعی

مکان دوره جایزه
1 مکان اگوست 2015 $1000

دوکاسکپی پوکر

مکان دوره جایزه
1 مکان Daily Tournament در اکتبر 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در سپتامبر 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در جولای 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در جولای 2016 $125
1 مکان Daily Tournament در فوریه 2016 $125
2 مکان Daily Tournament در دسامبر 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در سپتامبر 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در اوریل 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در فوریه 2016 $75
2 مکان Daily Tournament در دسامبر 2015 $75
2 مکان Daily Tournament در دسامبر 2015 $75
2 مکان Daily Tournament در نوامبر 2015 $75
2 مکان Daily Tournament در سپتامبر 2015 $75
2 مکان Daily Tournament در اگوست 2015 $75
4 مکان Weekly Tournament در مه 2016 $100