دستاوردها

مکان دوره جایزه
5 مکان جولای 2015 $1000
14 مکان اوریل 2016 $500
20 مکان اکتبر 2015 $500
38 مکان اوریل 2017 $350

بانوی برتر دوکاسکپی

مکان دوره جایزه
3 مکان جولای 2015 $500
3 مکان ژوئن 2015 $500
3 مکان مارس 2015 $500
4 مکان اوریل 2016 $700
5 مکان دسامبر 2015 $500
6 مکان مه 2016 $500
6 مکان اکتبر 2015 $500
6 مکان مه 2015 $500
7 مکان اوریل 2015 $500
8 مکان ژوئن 2016 $500
8 مکان سپتامبر 2015 $500

مسابقه تحلیل بنیادی