دستاوردها

مکان دوره جایزه
26 مکان اکتبر 2017 $400
41 مکان اکتبر 2015 $350
49 مکان ژانویه 2016 $350
61 مکان اکتبر 2016 $250
67 مکان جولای 2016 $250
78 مکان اوریل 2016 $250

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
8 مکان دسامبر 2016 $100

مسابقه تجارت اجتماعی