دستاوردها

مسابقه تحلیل بنیادی

مکان دوره جایزه
1 مکان ژوئن 2018 $650
3 مکان مارس 2018 $400
3 مکان ژانویه 2018 $400
4 مکان ژوئن 2018 $350
6 مکان دسامبر 2017 $100
7 مکان مه 2018 $100
7 مکان دسامبر 2017 $100
9 مکان مه 2018 $100