دستاوردها

Live Trader Contest

مسابقه معامله گر

مکان دوره جایزه
24 مکان جولای 2018 $200

مسابقه گزینه باینری

مسابقه تجارت اجتماعی

مکان دوره جایزه
17 مکان اوریل 2018 $100