مسابقه تحلیل بنیادی

1st place USD

70

2nd place USD

55

3rd place USD

40

4th place USD

35

5th place USD

30

ملحق شدن به مسابقه

1

ورود یا ثبت نام

لطفا برای دوستان خود تعریف کنید!

2

ثبت پیش بینی

نرخ ارز پس از اخبار چگونه می باشد؟ اخبار را انتخاب کرده و پیش بینی کنید چگونه تغییر نرخ ارز جفت ارز به مدت 10 دقیقه پس از انتشار رخ می دهد.لطفا پیش بینی خود را توصیف کنید. برای اطلاعات بیشتر مشورت کنید قوانین

3

جمع اوری جوایز

دقیق ترین و سریع ترین پیش بینی خود را ارائه دهید.ما $ 2750 در میان ده برنده هفته توزیع می کنیم!

نزدیک ترین (جاری) رویداد

00ساعت
00دقیقه
Event occurred at 23:50 GMT 14.11.2017
with Bearish impact
واقعی
-
قبلی
2.5%
پیش بینی
-