نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
salamandra
1st place
13 4 130 -20 47 79 100 336 $500
dukfxx
2nd place
11 7 110 -35 17 100 60 252 $400
williamb
3rd place
12 6 120 -30 28 79 30 227 $300
Vokram
4th place
11 7 110 -35 17 85 10 187 $200
Alj43
5th place
13 5 130 -25 39 22 3 169 $100
Sanju777
6th place
10 7 100 -35 12 80 10 167
zemskova
7th place
10 8 100 -40 6 38 50 154
Bombila
8th place
12 6 120 -30 28 20 0 138
IgorKolchik
9th place
11 5 110 -25 31 12 5 133
Mydrost1953
10th place
12 6 120 -30 28 14 0 132
Mister_Green
11st place
12 6 120 -30 28 14 0 132
VALTRAD
12nd place
10 8 100 -40 6 61 5 132
klintons
13rd place
11 7 110 -35 17 25 0 117
romych
14th place
10 8 100 -40 6 43 3 112
Sant503
15th place
7 2 70 -10 44 5 0 109
MGMFarm
16th place
11 7 110 -35 17 17 0 109
akcelan
17th place
8 3 80 -15 36 6 0 107
belahl
18th place
11 7 110 -35 17 13 0 105
Manny_Queen
19th place
10 7 100 -35 12 7 20 104
vichka1985
20th place
10 8 100 -40 6 30 5 101