نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
engabood
1st place
9 3 90 -15 42 100 70 287 $500
zemskova
2nd place
8 2 80 -10 50 69 80 269 $400
Sharpshooter
3rd place
7 4 70 -20 18 99 80 247 $300
IgorKolchik
4th place
8 3 80 -15 36 68 60 229 $200
mobil
5th place
6 5 60 -25 0 90 80 205 $100
klintons
6th place
9 3 90 -15 42 66 20 203
williamb
7th place
8 4 80 -20 25 55 60 200
llolor
8th place
8 4 80 -20 25 17 80 182
Eco
9th place
8 4 80 -20 25 29 60 174
vitorgah
10th place
10 2 100 -10 58 25 1 174
Alexfavorite
11st place
8 4 80 -20 25 72 5 162
shan33
12nd place
7 5 70 -25 8 15 90 158
dojan
13rd place
6 4 60 -20 10 9 80 139
zhenik777
14th place
8 2 80 -10 50 12 1 133
XaoS28
15th place
9 3 90 -15 42 14 1 132
cashshark
16th place
6 5 60 -25 0 15 80 130
Yesbolat
17th place
8 3 80 -15 36 12 1 114
AS_binary_option_trader
18th place
8 4 80 -20 25 22 1 108
krasimik
19th place
8 4 80 -20 25 21 1 107
ekaltak
20th place
8 4 80 -20 25 18 1 104