نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
engabood
1st place
12 6 120 -30 28 99 75 292 $500
chytry_dziad
2nd place
11 7 110 -35 17 100 55 247 $400
earspower
3rd place
14 4 140 -20 50 74 1 245 $300
ForexBugiy
4th place
11 6 110 -30 24 79 60 243 $200
mobil
5th place
10 8 100 -40 6 86 80 232 $100
MR_KHALEDBADRY
6th place
11 6 110 -30 24 75 20 199
klintons
7th place
12 6 120 -30 28 79 1 198
000rk
8th place
14 4 140 -20 50 22 1 193
kettle
9th place
9 8 90 -40 0 63 75 188
williamb
10th place
10 8 100 -40 6 55 50 171
Dieselfx
11st place
9 4 90 -20 31 19 35 155
Anton_Bustrov
12nd place
8 4 80 -20 25 8 55 148
Arazz
13rd place
10 8 100 -40 6 8 75 149
Centauri
14th place
5 0 50 0 80 3 1 134
Oleg1974
15th place
6 5 60 -25 0 4 75 114
Grigorash
16th place
7 2 70 -10 44 8 1 113
ibnsino
17th place
10 7 100 -35 12 31 5 113
Ltd
18th place
10 7 100 -35 12 21 1 99
Andryha
19th place
6 2 60 -10 38 7 1 96
Nata10
20th place
6 5 60 -25 0 11 40 86
P22498
21st place
8 5 80 -25 15 10 1 81
LamnaDeep
22nd place
8 5 80 -25 15 8 1 79
ductus
23rd place
10 8 100 -40 6 8 1 75
MaviaLegend
24th place
7 5 70 -25 8 6 1 60
Sergali
25th place
5 3 50 -15 13 4 1 53
mermaid
26th place
4 2 40 -10 17 4 1 52
JaiBabaKi
27th place
5 3 50 -15 13 3 1 52
LDS
28th place
4 2 40 -10 17 3 1 51
SergeyF
29th place
5 4 50 -20 0 5 1 36
Mepcuk
30th place
4 3 40 -15 0 6 1 32
timo
31st place
4 3 40 -15 0 5 1 31
Mixail1204
32nd place
3 2 30 -10 0 3 1 24
tanyakop84
33rd place
3 2 30 -10 0 2 0 22
Vlad_55
34th place
3 2 30 -10 0 2 0 22