نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
PipPoint
1st place
13 7 130 -35 25 100 80 300 $650
ForexAlyoum
2nd place
12 7 120 -35 21 75 55 236 $550
Yulia10
3rd place
13 6 130 -30 32 94 0 226 $400
Bombila
4th place
13 6 130 -30 32 21 60 213 $350
Natalia_Kisenko
5th place
13 7 130 -35 25 90 0 210 $300
miriam1313
6th place
12 8 120 -40 15 40 60 195 $100
BIGBO
7th place
12 8 120 -40 15 54 40 189 $100
UnforAmon
8th place
12 8 120 -40 15 59 35 189 $100
Chaudhry77
9th place
10 9 100 -45 0 82 40 177 $100
Dimko1
10th place
10 9 100 -45 0 67 40 162 $100
jubz
11st place
12 4 120 -20 44 15 0 159
salamandra
12nd place
10 9 100 -45 0 62 40 157
frazjee83
13rd place
12 4 120 -20 44 9 0 153
vadim0223
14th place
10 5 100 -25 27 48 0 150
rashadali
15th place
9 4 90 -20 31 21 20 142
Vlad73
16th place
10 6 100 -30 19 30 0 119
stasklok
17th place
10 6 100 -30 19 19 0 108
Olkiss70
18th place
11 9 110 -45 5 26 0 96
Skorpion
19th place
11 8 110 -40 11 10 0 91
Bakst
20th place
10 7 100 -35 12 9 0 86
WallStreet6
21st place
9 6 90 -30 13 10 0 83
Muller
22nd place
10 9 100 -45 0 26 0 81
Aliaksandr
23rd place
11 9 110 -45 5 10 0 80
fx211pips
24th place
4 1 40 -5 40 3 0 78
VAISHU09
25th place
10 9 100 -45 0 22 0 77
zhanibek08
26th place
10 8 100 -40 6 9 0 75
wind87
27th place
9 8 90 -40 0 22 0 72
elgin
28th place
10 9 100 -45 0 13 0 68
Hashimu
29th place
7 5 70 -25 8 12 0 65
sibga
30th place
10 9 100 -45 0 10 0 65
ImranMughal99
31st place
5 3 50 -15 13 4 0 52
owltrade
32nd place
6 5 60 -25 0 7 0 42
Eco
33rd place
5 4 50 -20 0 7 0 37