نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
Sanju777
1st place
8 3 80 -15 36 100 45 246 $650
Atka
2nd place
8 3 80 -15 36 90 20 211 $550
Alexander22
3rd place
7 3 70 -15 30 75 25 185 $400
PipPoint
4th place
7 4 70 -20 18 80 20 168 $350
Natalia_Kisenko
5th place
6 4 60 -20 10 91 25 166 $300
Klaudia25
6th place
8 3 80 -15 36 52 0 153 $100
Olkiss70
7th place
6 5 60 -25 0 72 40 147 $100
SikmaN
8th place
6 5 60 -25 0 72 40 147 $100
vadim0223
9th place
6 5 60 -25 0 76 25 136 $100
AS_binary_option_trader
10th place
6 5 60 -25 0 43 35 113 $100
ImranMughal99
11st place
6 3 60 -15 22 35 0 102
Yonggi7
12nd place
5 2 50 -10 29 18 10 97
DimaBLR
13rd place
5 2 50 -10 29 26 0 95
williamb
14th place
6 5 60 -25 0 28 30 93
vadim27
15th place
5 2 50 -10 29 11 10 90
rashadali
16th place
4 1 40 -5 40 10 0 85
fxvip
17th place
4 1 40 -5 40 6 0 81
bezalex
18th place
5 2 50 -10 29 6 0 75
krabik
19th place
6 4 60 -20 10 15 0 65
Mohammed9
20th place
6 4 60 -20 10 8 0 58
Alyona18
21st place
4 2 40 -10 17 11 0 58
wisdom_consultant
22nd place
5 3 50 -15 13 9 0 57
kangur
23rd place
5 3 50 -15 13 6 0 54
sibga
24th place
6 5 60 -25 0 18 0 53
Masterpiece
25th place
6 5 60 -25 0 15 0 50
klintons
26th place
5 4 50 -20 0 18 0 48
BIGBO
27th place
6 5 60 -25 0 11 0 46
Uladzimir
28th place
6 5 60 -25 0 11 0 46
SiarheiVS
29th place
6 5 60 -25 0 9 0 44
Aviator
30th place
5 4 50 -20 0 14 0 44
sda_fx
31st place
6 5 60 -25 0 9 0 44
aymen335
32nd place
6 5 60 -25 0 8 0 43
aphelion
33rd place
5 4 50 -20 0 10 0 40
KRU9
34th place
5 4 50 -20 0 10 0 40
Muller
35th place
5 4 50 -20 0 7 0 37
Faster
36th place
7 4 70 -20 18 69 -100 37
bezdelnik
37th place
5 4 50 -20 0 7 0 37
Anton_Bustrov
38th place
4 3 40 -15 0 7 0 32
MaVikKo
39th place
4 3 40 -15 0 6 0 31
AngleRMS
40th place
3 2 30 -10 0 8 0 28