نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
SmErtNIK
1st place
14 4 140 -20 50 79 80 329 $650
vadim0223
2nd place
14 6 140 -30 35 72 85 302 $550
Sanju777
3rd place
14 6 140 -30 35 79 75 299 $400
Natalia_Kisenko
4th place
13 7 130 -35 25 100 70 290 $350
sharpsense
5th place
13 7 130 -35 25 86 80 286 $300
md1fk1
6th place
14 6 140 -30 35 61 70 276 $100
earspower
7th place
13 7 130 -35 25 72 50 242 $100
Olkiss70
8th place
11 8 110 -40 11 71 85 237 $100
ForexBugiy
9th place
12 8 120 -40 15 62 60 217 $100
Alexander22
10th place
14 6 140 -30 35 64 1 210 $100
fx_lmcap
11st place
11 9 110 -45 5 52 85 207
Dimko1
12nd place
11 9 110 -45 5 63 70 203
Chaudhry77
13rd place
10 9 100 -45 0 60 80 195
anatoly71
14th place
15 5 150 -25 45 10 1 181
valter
15th place
14 6 140 -30 35 12 1 158
Forsiss
16th place
13 5 130 -25 39 11 1 156
mohmmed11
17th place
12 5 120 -25 35 15 1 146
Kuko
18th place
12 5 120 -25 35 12 1 143
kukul3
19th place
9 2 90 -10 55 6 1 142
agddivisas
20th place
13 7 130 -35 25 17 1 138
mermaid
21st place
12 7 120 -35 21 30 1 137
miriam1313
22nd place
11 9 110 -45 5 29 30 129
pyv
23rd place
12 7 120 -35 21 9 10 125
Masterpiece
24th place
12 8 120 -40 15 26 1 122
Chimera
25th place
11 7 110 -35 17 26 1 119
isbar
26th place
8 3 80 -15 36 11 1 113
FomikSer
27th place
12 8 120 -40 15 11 1 107
Magic_FX
28th place
12 8 120 -40 15 10 1 106
AngleRMS
29th place
6 4 60 -20 10 5 50 105
Skorpion
30th place
12 8 120 -40 15 9 1 105
alenka27
31st place
12 8 120 -40 15 9 1 105
impossible
32nd place
6 2 60 -10 38 3 1 92
sibga
33rd place
11 9 110 -45 5 11 1 82
ExtremePilot
34th place
11 9 110 -45 5 9 1 80
ivanbgd
35th place
4 1 40 -5 40 2 1 78
mixxor
36th place
11 9 110 -45 5 7 1 78
Stipa1977
37th place
5 2 50 -10 29 3 1 73
stasklok
38th place
10 8 100 -40 6 6 1 73
madoras
39th place
5 2 50 -10 29 3 1 73
KRU9
40th place
10 9 100 -45 0 11 1 67