نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
SikmaN
1st place
11 4 110 -20 40 100 50 280 $650
Bombila
2nd place
10 5 100 -25 27 50 50 202 $550
miriam1313
3rd place
11 4 110 -20 40 72 202 $400
nico67
4th place
11 4 110 -20 40 31 40 201 $350
ijayakumar
5th place
12 3 120 -15 53 39 197 $300
Daron
6th place
12 3 120 -15 53 38 196
al_dcdemo
7th place
9 6 90 -30 13 69 50 192
WallStreet6
8th place
9 6 90 -30 13 63 50 186
Peggy37
9th place
11 3 110 -15 50 32 177
adelas60
10th place
11 4 110 -20 40 44 174
klintons
11st place
9 6 90 -30 13 48 50 171
ImranMughal99
12nd place
9 6 90 -30 13 46 50 169
Ucef
13rd place
9 6 90 -30 13 83 0 156
Bissmillah
14th place
9 2 90 -10 55 19 154
ALFCORP
15th place
10 5 100 -25 27 51 153
Alivio
16th place
9 6 90 -30 13 28 50 151
Tach
17th place
10 5 100 -25 27 45 147
maikfx
18th place
11 4 110 -20 40 0 130
krasimik
19th place
9 6 90 -30 13 51 124
elgin
20th place
9 6 90 -30 13 32 105
Delic
21st place
5 1 50 -5 50 8 103
alias1980
22nd place
7 3 70 -15 30 17 102
Valia77
23rd place
9 6 90 -30 13 26 99
frazjee83
24th place
9 6 90 -30 13 25 98
Panzer
25th place
9 6 90 -30 13 25 98