نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
sonjatrader
1st place
16 5 160 -25 48 67 50 300 $650
SikmaN
2nd place
14 7 140 -35 29 85 20 239 $550
MR_KHALEDBADRY
3rd place
15 6 150 -30 38 75 233 $400
Decebal
4th place
15 6 150 -30 38 74 232 $350
al_dcdemo
5th place
13 8 130 -40 19 100 20 229 $300
ALFCORP
6th place
14 7 140 -35 29 92 226
voldemar
7th place
14 7 140 -35 29 81 215
Faster
8th place
14 7 140 -35 29 57 191
bodyart23
9th place
14 7 140 -35 29 24 20 178
sibga
10th place
13 8 130 -40 19 59 168
kingkedi
11st place
12 9 120 -45 10 43 40 168
1andre1
12nd place
14 7 140 -35 29 32 166
sankit
13rd place
13 7 130 -35 25 44 164
LDS
14th place
13 8 130 -40 19 39 148
frazjee83
15th place
13 8 130 -40 19 38 147
ivanbgd
16th place
12 9 120 -45 10 63 148
bokafx
17th place
12 9 120 -45 10 58 143
rokasltu
18th place
12 8 120 -40 15 32 15 142
llolor
19th place
12 9 120 -45 10 57 142
Wovch
20th place
10 5 100 -25 27 35 137