نتایج مسابقه

       
کاربر/place پیش بینی های صحیح پیش بینی های اشتباه امتیازات برای پیش بینی های درست امتیازات برای پیش بینی صحیح امتیازات برای نسبت برد/باخت امتیازات اجتماعی امتیازات دوکاسکپی مجموع امتیازات جایزه
savour
1st place
13 5 130 -25 39 79 223 $500
bharatholsa
2nd place
11 7 110 -35 17 90 40 222 $400
salamandra
3rd place
11 7 110 -35 17 88 40 220 $350
Bombila
4th place
11 7 110 -35 17 89 35 216 $250
Sulman
5th place
13 5 130 -25 39 69 213 $200
Mani
6th place
12 6 120 -30 28 90 208
sankit
7th place
12 6 120 -30 28 89 207
maikfx
8th place
12 6 120 -30 28 76 194
WallStreetBlog
9th place
11 7 110 -35 17 100 192
Panzer
10th place
12 6 120 -30 28 67 185
Delic
11st place
11 7 110 -35 17 91 183
bokafx
12nd place
11 7 110 -35 17 90 182
Syed
13rd place
12 6 120 -30 28 62 180
dexa
14th place
11 7 110 -35 17 78 170
miriam1313
15th place
10 8 100 -40 6 100 166
Metal_Mind
16th place
11 7 110 -35 17 70 162
greennjk
17th place
11 7 110 -35 17 65 157
ivanbgd
18th place
10 8 100 -40 6 90 156
Tach
19th place
10 8 100 -40 6 89 155
ALFCORP
20th place
10 4 100 -20 36 38 154