Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

tdurai84
Opened: 6 ژوئن 2018 در 13:01 | Closed: 6 ژوئن 2018 در 13:16
900 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
tdurai84
Opened: 6 ژوئن 2018 در 13:00 | Closed: 6 ژوئن 2018 در 13:15
500 USD lost on the USD/JPY rise (CALL option)
tdurai84
Opened: 6 ژوئن 2018 در 12:47 | Closed: 6 ژوئن 2018 در 13:00
500 USD lost on the USD/JPY rise (CALL option)
tdurai84
Opened: 6 ژوئن 2018 در 11:40 | Closed: 6 ژوئن 2018 در 12:40
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)