Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

magicratio12
Opened: 29 مارس 2018 در 08:32 | Closed: 29 مارس 2018 در 08:39
1000 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
magicratio12
Opened: 28 مارس 2018 در 10:21 | Closed: 28 مارس 2018 در 10:41
610 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 28 مارس 2018 در 10:21 | Closed: 28 مارس 2018 در 10:41
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 28 مارس 2018 در 10:21 | Closed: 28 مارس 2018 در 10:41
1000 USD lost on the GBP/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 28 مارس 2018 در 10:21 | Closed: 28 مارس 2018 در 10:41
1000 USD lost on the GBP/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 28 مارس 2018 در 09:56 | Closed: 28 مارس 2018 در 10:16
810 USD earned on the GBP/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 28 مارس 2018 در 09:56 | Closed: 28 مارس 2018 در 10:16
900 USD earned on the GBP/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 28 مارس 2018 در 09:38 | Closed: 28 مارس 2018 در 09:53
900 USD earned on the GBP/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 26 مارس 2018 در 13:35 | Closed: 26 مارس 2018 در 13:58
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 22 مارس 2018 در 10:41 | Closed: 22 مارس 2018 در 10:59
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
magicratio12
Opened: 21 مارس 2018 در 13:39 | Closed: 21 مارس 2018 در 13:58
1000 USD lost on the GBP/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 20 مارس 2018 در 10:28 | Closed: 20 مارس 2018 در 10:58
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
magicratio12
Opened: 19 مارس 2018 در 13:45 | Closed: 19 مارس 2018 در 14:29
610 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 19 مارس 2018 در 13:45 | Closed: 19 مارس 2018 در 14:29
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 19 مارس 2018 در 13:45 | Closed: 19 مارس 2018 در 14:29
900 USD earned on the GBP/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 19 مارس 2018 در 13:45 | Closed: 19 مارس 2018 در 14:29
900 USD earned on the GBP/USD drop (PUT option)
magicratio12
Opened: 19 مارس 2018 در 13:19 | Closed: 19 مارس 2018 در 13:44
810 USD earned on the GBP/USD rise (CALL option)
magicratio12
Opened: 19 مارس 2018 در 13:19 | Closed: 19 مارس 2018 در 13:44
900 USD earned on the GBP/USD rise (CALL option)
magicratio12
Opened: 19 مارس 2018 در 12:52 | Closed: 19 مارس 2018 در 13:15
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
magicratio12
Opened: 16 مارس 2018 در 14:30 | Closed: 16 مارس 2018 در 15:01
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
بیشتر