Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

lechiffre
Opened: 6 سپتامبر 2018 در 04:34 | Closed: 6 سپتامبر 2018 در 04:37
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
lechiffre
Opened: 6 سپتامبر 2018 در 04:34 | Closed: 6 سپتامبر 2018 در 04:37
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
lechiffre
Opened: 5 سپتامبر 2018 در 05:24 | Closed: 5 سپتامبر 2018 در 05:27
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
lechiffre
Opened: 5 سپتامبر 2018 در 05:24 | Closed: 5 سپتامبر 2018 در 05:27
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
lechiffre
Opened: 4 سپتامبر 2018 در 06:35 | Closed: 4 سپتامبر 2018 در 07:38
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
lechiffre
Opened: 4 سپتامبر 2018 در 06:35 | Closed: 4 سپتامبر 2018 در 07:38
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
lechiffre
Opened: 3 سپتامبر 2018 در 06:02 | Closed: 3 سپتامبر 2018 در 06:05
90 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)