Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

fx211pips
Opened: 31 اگوست 2018 در 09:54 | Closed: 31 اگوست 2018 در 09:57
150 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 31 اگوست 2018 در 08:34 | Closed: 31 اگوست 2018 در 09:37
300 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 31 اگوست 2018 در 07:28 | Closed: 31 اگوست 2018 در 08:31
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 31 اگوست 2018 در 06:25 | Closed: 31 اگوست 2018 در 07:28
450 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 20:22 | Closed: 30 اگوست 2018 در 20:25
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 20:22 | Closed: 30 اگوست 2018 در 20:25
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 20:11 | Closed: 30 اگوست 2018 در 20:17
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 20:11 | Closed: 30 اگوست 2018 در 20:17
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 20:05 | Closed: 30 اگوست 2018 در 20:11
450 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 20:05 | Closed: 30 اگوست 2018 در 20:11
450 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 19:56 | Closed: 30 اگوست 2018 در 20:02
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 19:56 | Closed: 30 اگوست 2018 در 20:02
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 19:59 | Closed: 30 اگوست 2018 در 20:02
500 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 19:59 | Closed: 30 اگوست 2018 در 20:02
500 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 19:50 | Closed: 30 اگوست 2018 در 19:56
500 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 19:50 | Closed: 30 اگوست 2018 در 19:56
500 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 19:49 | Closed: 30 اگوست 2018 در 19:55
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 19:49 | Closed: 30 اگوست 2018 در 19:55
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 19:43 | Closed: 30 اگوست 2018 در 19:49
450 USD earned on the GBP/USD rise (CALL option)
fx211pips
Opened: 30 اگوست 2018 در 19:42 | Closed: 30 اگوست 2018 در 19:48
500 USD lost on the EUR/JPY rise (CALL option)
بیشتر