Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

ftagent
Opened: 31 اگوست 2018 در 07:21 | Closed: 31 اگوست 2018 در 07:24
24 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 31 اگوست 2018 در 07:19 | Closed: 31 اگوست 2018 در 07:22
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 31 اگوست 2018 در 07:17 | Closed: 31 اگوست 2018 در 07:20
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 31 اگوست 2018 در 07:16 | Closed: 31 اگوست 2018 در 07:19
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 31 اگوست 2018 در 06:59 | Closed: 31 اگوست 2018 در 07:02
450 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 31 اگوست 2018 در 06:41 | Closed: 31 اگوست 2018 در 06:44
450 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 31 اگوست 2018 در 06:34 | Closed: 31 اگوست 2018 در 06:37
319.5 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 31 اگوست 2018 در 06:34 | Closed: 31 اگوست 2018 در 06:37
450 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 31 اگوست 2018 در 06:08 | Closed: 31 اگوست 2018 در 06:11
405 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 31 اگوست 2018 در 06:05 | Closed: 31 اگوست 2018 در 06:08
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 31 اگوست 2018 در 06:05 | Closed: 31 اگوست 2018 در 06:08
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 31 اگوست 2018 در 05:20 | Closed: 31 اگوست 2018 در 05:23
450 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 30 اگوست 2018 در 05:26 | Closed: 30 اگوست 2018 در 05:29
400 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 30 اگوست 2018 در 05:26 | Closed: 30 اگوست 2018 در 05:29
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 30 اگوست 2018 در 05:21 | Closed: 30 اگوست 2018 در 05:24
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 30 اگوست 2018 در 05:21 | Closed: 30 اگوست 2018 در 05:24
500 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 30 اگوست 2018 در 03:39 | Closed: 30 اگوست 2018 در 03:42
450 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 30 اگوست 2018 در 03:39 | Closed: 30 اگوست 2018 در 03:42
450 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 29 اگوست 2018 در 18:18 | Closed: 29 اگوست 2018 در 18:21
900 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ftagent
Opened: 29 اگوست 2018 در 18:18 | Closed: 29 اگوست 2018 در 18:21
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
بیشتر