Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

fllo19
Opened: 6 جولای 2018 در 12:34 | Closed: 6 جولای 2018 در 12:37
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
fllo19
Opened: 5 جولای 2018 در 07:04 | Closed: 5 جولای 2018 در 07:07
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
fllo19
Opened: 4 جولای 2018 در 14:58 | Closed: 4 جولای 2018 در 15:01
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
fllo19
Opened: 3 جولای 2018 در 09:00 | Closed: 3 جولای 2018 در 09:03
1000 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
fllo19
Opened: 2 جولای 2018 در 08:37 | Closed: 2 جولای 2018 در 08:59
900 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
fllo19
Opened: 2 جولای 2018 در 08:37 | Closed: 2 جولای 2018 در 08:59
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
fllo19
Opened: 2 جولای 2018 در 08:04 | Closed: 2 جولای 2018 در 08:07
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)