Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

efen12
Opened: 13 اوریل 2018 در 05:40 | Closed: 13 اوریل 2018 در 09:54
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)