Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

como73
Opened: 3 جولای 2018 در 07:53 | Closed: 3 جولای 2018 در 08:05
900 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
como73
Opened: 3 جولای 2018 در 07:53 | Closed: 3 جولای 2018 در 08:05
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
como73
Opened: 3 جولای 2018 در 07:35 | Closed: 3 جولای 2018 در 07:43
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
como73
Opened: 2 جولای 2018 در 07:10 | Closed: 2 جولای 2018 در 07:26
1000 USD lost on the USD/CAD rise (CALL option)