Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

bdfx
Opened: 23 نوامبر 2016 در 12:24 | Closed: 23 نوامبر 2016 در 12:25
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 16 نوامبر 2016 در 12:26 | Closed: 16 نوامبر 2016 در 12:27
900 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
bdfx
Opened: 16 نوامبر 2016 در 12:26 | Closed: 16 نوامبر 2016 در 12:27
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
bdfx
Opened: 16 نوامبر 2016 در 12:25 | Closed: 16 نوامبر 2016 در 12:26
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 14 نوامبر 2016 در 12:33 | Closed: 14 نوامبر 2016 در 12:34
800 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 14 نوامبر 2016 در 12:33 | Closed: 14 نوامبر 2016 در 12:34
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 14 نوامبر 2016 در 12:33 | Closed: 14 نوامبر 2016 در 12:34
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 14 نوامبر 2016 در 12:33 | Closed: 14 نوامبر 2016 در 12:34
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 14 نوامبر 2016 در 12:32 | Closed: 14 نوامبر 2016 در 12:33
610 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 14 نوامبر 2016 در 12:32 | Closed: 14 نوامبر 2016 در 12:33
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 14 نوامبر 2016 در 12:32 | Closed: 14 نوامبر 2016 در 12:33
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 14 نوامبر 2016 در 12:32 | Closed: 14 نوامبر 2016 در 12:33
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 14 نوامبر 2016 در 12:30 | Closed: 14 نوامبر 2016 در 12:31
810 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 14 نوامبر 2016 در 12:30 | Closed: 14 نوامبر 2016 در 12:31
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 14 نوامبر 2016 در 12:29 | Closed: 14 نوامبر 2016 در 12:30
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 8 نوامبر 2016 در 12:52 | Closed: 8 نوامبر 2016 در 12:53
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
bdfx
Opened: 1 نوامبر 2016 در 12:36 | Closed: 1 نوامبر 2016 در 12:37
900 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
bdfx
Opened: 1 نوامبر 2016 در 12:36 | Closed: 1 نوامبر 2016 در 12:37
90 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)