Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

ainurik
Opened: 1 ژوئن 2017 در 02:33 | Closed: 1 ژوئن 2017 در 02:45
100 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ainurik
Opened: 1 ژوئن 2017 در 02:33 | Closed: 1 ژوئن 2017 در 02:45
100 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ainurik
Opened: 1 ژوئن 2017 در 02:33 | Closed: 1 ژوئن 2017 در 02:45
100 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ainurik
Opened: 1 ژوئن 2017 در 02:22 | Closed: 1 ژوئن 2017 در 02:29
100 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ainurik
Opened: 1 ژوئن 2017 در 02:22 | Closed: 1 ژوئن 2017 در 02:29
100 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ainurik
Opened: 1 ژوئن 2017 در 02:22 | Closed: 1 ژوئن 2017 در 02:29
100 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
ainurik
Opened: 1 ژوئن 2017 در 02:22 | Closed: 1 ژوئن 2017 در 02:29
100 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)