Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

SikmaN
Opened: 10 سپتامبر 2018 در 16:08 | Closed: 10 سپتامبر 2018 در 16:11
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)