Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

Panzer
Opened: 20 دسامبر 2016 در 07:55 | Closed: 20 دسامبر 2016 در 08:00
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 18 دسامبر 2016 در 23:08 | Closed: 19 دسامبر 2016 در 00:13
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 16 دسامبر 2016 در 07:57 | Closed: 16 دسامبر 2016 در 08:02
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Panzer
Opened: 15 دسامبر 2016 در 07:08 | Closed: 15 دسامبر 2016 در 07:13
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 14 دسامبر 2016 در 07:41 | Closed: 14 دسامبر 2016 در 07:49
610 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 14 دسامبر 2016 در 07:41 | Closed: 14 دسامبر 2016 در 07:49
1000 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 14 دسامبر 2016 در 07:41 | Closed: 14 دسامبر 2016 در 07:49
1000 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 14 دسامبر 2016 در 07:41 | Closed: 14 دسامبر 2016 در 07:49
1000 USD lost on the GBP/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 14 دسامبر 2016 در 07:35 | Closed: 14 دسامبر 2016 در 07:41
810 USD earned on the GBP/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 14 دسامبر 2016 در 07:35 | Closed: 14 دسامبر 2016 در 07:41
900 USD earned on the GBP/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 14 دسامبر 2016 در 07:29 | Closed: 14 دسامبر 2016 در 07:35
900 USD earned on the GBP/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 13 دسامبر 2016 در 07:34 | Closed: 13 دسامبر 2016 در 07:37
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 12 دسامبر 2016 در 07:21 | Closed: 12 دسامبر 2016 در 07:31
610 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 12 دسامبر 2016 در 07:21 | Closed: 12 دسامبر 2016 در 07:31
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 12 دسامبر 2016 در 07:21 | Closed: 12 دسامبر 2016 در 07:31
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 12 دسامبر 2016 در 07:21 | Closed: 12 دسامبر 2016 در 07:31
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 12 دسامبر 2016 در 07:15 | Closed: 12 دسامبر 2016 در 07:20
810 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 12 دسامبر 2016 در 07:15 | Closed: 12 دسامبر 2016 در 07:20
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 12 دسامبر 2016 در 07:10 | Closed: 12 دسامبر 2016 در 07:15
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)
Panzer
Opened: 9 دسامبر 2016 در 05:58 | Closed: 9 دسامبر 2016 در 06:07
1000 USD lost on the EUR/JPY rise (CALL option)
بیشتر