Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

Pakistan
Opened: 6 اگوست 2018 در 06:12 | Closed: 6 اگوست 2018 در 06:26
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Pakistan
Opened: 6 اگوست 2018 در 06:12 | Closed: 6 اگوست 2018 در 06:26
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Pakistan
Opened: 3 اگوست 2018 در 07:13 | Closed: 3 اگوست 2018 در 07:23
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Pakistan
Opened: 2 اگوست 2018 در 04:29 | Closed: 2 اگوست 2018 در 04:44
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Pakistan
Opened: 2 اگوست 2018 در 04:29 | Closed: 2 اگوست 2018 در 04:44
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Pakistan
Opened: 1 اگوست 2018 در 07:46 | Closed: 1 اگوست 2018 در 13:49
900 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Pakistan
Opened: 1 اگوست 2018 در 07:46 | Closed: 1 اگوست 2018 در 13:49
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Pakistan
Opened: 1 اگوست 2018 در 07:29 | Closed: 1 اگوست 2018 در 07:43
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)