Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

GORDONTAN
Opened: 20 اگوست 2018 در 10:03 | Closed: 20 اگوست 2018 در 10:06
1000 USD lost on the EUR/JPY drop (PUT option)
GORDONTAN
Opened: 1 اگوست 2018 در 07:53 | Closed: 1 اگوست 2018 در 07:56
1000 USD lost on the EUR/JPY rise (CALL option)