Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

Ayushvam
Opened: 17 اگوست 2018 در 07:02 | Closed: 17 اگوست 2018 در 18:58
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 13 اگوست 2018 در 06:30 | Closed: 13 اگوست 2018 در 07:22
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 13 اگوست 2018 در 06:30 | Closed: 13 اگوست 2018 در 07:12
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 12:17 | Closed: 10 اگوست 2018 در 17:49
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 12:17 | Closed: 10 اگوست 2018 در 17:49
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 11:59 | Closed: 10 اگوست 2018 در 12:15
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 11:59 | Closed: 10 اگوست 2018 در 12:11
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 09:27 | Closed: 10 اگوست 2018 در 09:43
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 09:27 | Closed: 10 اگوست 2018 در 09:43
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 08:34 | Closed: 10 اگوست 2018 در 09:08
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 08:34 | Closed: 10 اگوست 2018 در 09:08
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 07:53 | Closed: 10 اگوست 2018 در 08:27
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 07:53 | Closed: 10 اگوست 2018 در 08:20
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 07:08 | Closed: 10 اگوست 2018 در 07:47
900 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 07:08 | Closed: 10 اگوست 2018 در 07:47
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 06:42 | Closed: 10 اگوست 2018 در 07:13
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 06:42 | Closed: 10 اگوست 2018 در 07:02
500 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 06:00 | Closed: 10 اگوست 2018 در 06:20
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 06:00 | Closed: 10 اگوست 2018 در 06:20
450 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
Ayushvam
Opened: 10 اگوست 2018 در 05:40 | Closed: 10 اگوست 2018 در 06:00
360 USD earned on the EUR/USD drop (PUT option)
بیشتر