Loading...

Full Stats

روز مشارکت فعال:-
متوسط اندازه قرارداد, دلار: -
شمار قراردادهای بازار: -
شمار قراردادها: -
متوسط زمان فعال بودن: -
شمار قراردادهای در حال بررسی: -
کل گردش مالی, دلار: -
متوسط زمان انتظار: -

رقابت

Atka
Opened: 28 ژوئن 2018 در 09:23 | Closed: 28 ژوئن 2018 در 09:26
1000 USD lost on the EUR/USD drop (PUT option)
Atka
Opened: 4 ژوئن 2018 در 14:40 | Closed: 4 ژوئن 2018 در 15:01
900 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Atka
Opened: 4 ژوئن 2018 در 14:40 | Closed: 4 ژوئن 2018 در 15:01
1000 USD lost on the EUR/USD rise (CALL option)
Atka
Opened: 4 ژوئن 2018 در 14:34 | Closed: 4 ژوئن 2018 در 14:37
900 USD earned on the EUR/USD rise (CALL option)